Contact

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DUPLAST BV

 • JURIDISCHE VERHOUDING 
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Bestelling en bijhorende koop-verkoop door de Belgische onderneming Duplast BV, met zetel te 3740 Bilzen, Kieleberg 23 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0411.523.884 (hierna ‘Duplast’).
  2. Er is enkel sprake van een regelmatige en rechtmatige bestelling wanneer dit op een correcte manier gebeurt ofwel – indien opengesteld – via het bestelplatform https://Duplast.be/ ofwel bij een uitdrukkelijk en schriftelijk door Duplast aanvaarde bestelling (hierna ‘Bestelling’). 
  3. Het plaatsen van een Bestelling houdt onherroepelijk en zonder voorbehoud in dat de Klant op dat ogenblik (i) erkent volledig te zijn ingelicht over alle kenmerken en specificaties eigen aan het betreffende product en (ii) erkent deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen.
  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn origineel opgesteld in het Nederlands en vertaald naar het Frans. Bij conflict tussen deze versies, heeft de Nederlandse versie voorrang.
  5. Behoudens een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak tussen Duplast en de Klant, beheersen uitsluitend deze Algemene Voorwaarden en de Bestelling de contractuele relatie tussen Duplast en de Klant (hierna ‘Contract’), met als onderlinge hiërarchie (in volgorde van belangrijkheid): de Bestelling en dan de Algemene Voorwaarden.
  6. Het Contract komt tot stand vanaf de Bestelling.  
  7. Duplast behoudt zich het recht voor om een Bestelling te weigeren bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.
 • BESTELPLATFORM
  1. Indien het bestelplatform van Duplast ter beschikking wordt gesteld aan de Klant voor het plaatsen van (louter) eigen Bestelling(en), dan zal dit kosteloos gebeuren.
  2. Elke persoon die via het bestelplatform van Duplast een Bestelling plaatst namens de Klant (of diens account(s)) wordt geacht gemachtigd te zijn om de Klant te verbinden. Het is daarom van belang dat de Klant erop toeziet wie namens haar gebruik maakt van het bestelplatform en intern de nodige technische en organisatorische maatregelen treft om ervoor te zorgen dat enkel gemachtigde personen een Bestelling namens de Klant kunnen plaatsen.
  3. Een account van een Klant kan voorlopig geblokkeerd worden of definitief afgesloten worden bij een redelijk vermoeden of bij vaststelling van een niet-betaling, het aanmaken van een valse account, het gebruik voor andere doeleinden dan voorzien door Duplast of op onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze, zonder dat Duplast enige aansprakelijk ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen. 
  4. Duplast garandeert niet dat haar bestelplatform zonder onderbreking of fouten functioneert. De Klant begrijpt en aanvaardt ook dat het onderhoud van het bestelplatform en/of van de onderliggende IT-infrastructuur oorzaak kan zijn van een tijdelijke buitengebruik van het bestelplatform.  
  5. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van het bestelplatform, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden.
 • LEVERING
  1. Er wordt gewerkt zonder voorraadindicatie zodat op het moment van de Bestelling niet geweten is of de bestelde producten in voorraad zijn. Bovendien werkt Duplast wegens transportoptimalisatie en milieuredenen enkel met volle vrachtwagens/bestelwagens. De Klant begrijpt deze redenen en aanvaardt daarom dat er geen levertermijnen kunnen verstrekt worden op het moment van een Bestelling en dat Deelleveringen toegelaten zijn.
  2. Pas wanneer de Bestelling bij Duplast intern wordt verwerkt, kan aan de Klant een levertermijn worden meegedeeld. Een leveringstermijn wordt omwille hiervan tussen partijen als een niet-substantiële bepaling beschouwd en als louter indicatief en dus niet bindend beschouwd. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van het Contract of weigering om producten in ontvangst te nemen.
  3. Elke levering gebeurt op het door de Klant opgegeven adres en dit op kosten en risico van de Klant.
  4. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de Klant op de leveringsbon te worden opgenomen, op straffe van verval. De leveringsbon wordt namens de Klant ondertekend door de transporteur als bewijs van ontvangst en aanvaarding indien de Klant niet aanwezig zou zijn. 
  5. De Klant is verantwoordelijk voor het opgegeven van een correct adres dat bovendien een vlakke losplaats is die vlot en gemakkelijk bereikbaar is voor een (vol)geladen vrachtwagen zodat enkel de Klant verantwoordelijk is voor elke schade veroorzaakt als dit niet het geval zou zijn (zoals schade aan ondergrondse leidingen of aan de vrachtwagen/bestelwagen; of verloren tijd van de transporteur).
 • EIGENDOM-RISICO
  1. Duplast blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling ervan. De producten moeten tot de betaling in de oorspronkelijke doos bewaard blijven ter identificatie. Bij niet-betaling zal Duplast zonder kennisgeving of rechterlijke tussenkomst gerechtigd zijn de niet-betaalde producten terug te nemen.
  2. Het risico met betrekking tot de producten (o.m. voor verlies, diefstal, brand en vernietiging of beschadiging) gaat daarentegen over op het ogenblik van de Bestelling.  
  3. Duplast heeft voor de producten die het onder zich houdt een retentierecht jegens eenieder die afgifte hiervan verlangt en deze producten strekken voorts tot onderpand ten behoeve van Duplast voor alle openstaande vorderingen op de Klant. 
 • PRIJS EN BETALING
  1. De gepubliceerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere kosten (bv. verzendings- en transportkosten) of wettelijke bijdrages/toeslagen (bv. Fost Plus).  
  2. Bij een manifeste vergissing in de prijsaanduiding behoudt Duplast zich het recht voor om de Bestelling te weigeren en heeft de Klant de mogelijkheid om de nieuwe prijs te aanvaarden, dan wel de Bestelling kosteloos te annuleren.
 • FACTUURVOORWAARDEN
  1. Behoudens een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak tussen Duplast en de Klant, is elke factuur onmiddellijk verschuldigd. 
  2. Met akkoord van de Klant worden facturen uitsluitend elektronisch (per e-mail) verzonden.
  3. Wanneer de Klant een factuur niet of niet volledig heeft betaald op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder dat een voorafgaande herinnering nodig is, het openstaand bedrag (i) vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro, en (ii) vermeerderd met een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  4. Ingeval van betwisting dient de Klant een factuur van Duplast schriftelijk en, gelet op de snelle rotatie van de producten, zo snel als mogelijk te protesteren en uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen na de ontvangst ervan, op straffe van verval van enig recht.
  5. Bij niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Duplast het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel het Contract als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.  
 • IMPREVISIE- OVERMACHT
  1. Ingeval het onmogelijk of veel moeilijker (financieel of anderszins) is geworden om het Contract na te komen bijvoorbeeld wanneer er zich onvoorzienbare en ontoerekenbare wijzigingen voordoen in de omstandigheden, zoals in de bevoorrading, acties in het kader van arbeidsconflicten en overige niet-toerekenbare stagnaties in het bedrijf, of overheidsvoorschriften, worden de verplichtingen van Duplast opgeschort en heeft Duplast het recht om de Klant te verzoeken het Contract te heronderhandelen. Indien er geen nieuw heronderhandeld akkoord wordt bereikt binnen de dertig (30) kalenderdagen of wanneer de voormelde periode langer duurt dan acht (8) opeenvolgende weken, zijn zowel de Klant als Duplast gerechtigd om het Contract te ontbinden, zonder een verplichting tot schadevergoeding. 
 • PRODUCTGARANTIE
  1. Duplast garandeert dat de door haar verkochte producten in overeenstemming zijn met de aan de Klant verstrekte beschrijving, hoeveelheid, kwaliteit en functies en geschikt zijn waarvoor de producten gewoonlijk worden gebruikt. 
  2. Duplast geeft bij gebreken in de producten enkel de garantie die de leverancier of de fabrikant van de betreffende producten geeft. 

KLACHTEN, KLACHTTERMIJN EN WETTELIJKE GARANTIE

 1. Bij klachten stelt de Klant Duplast, op straffe van verval van enig recht, in staat om een deugdelijk onderzoek uit te voeren, hetgeen betekent dat de vermeend gebrekkige producten worden terugezonden (behoudens ingeval van beschadiging) in een normale staat.
 2. Gekochte producten mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Duplast niet worden teruggezonden en kunnen niet worden geruild. 
 3. Indien er een akkoord is tot terugzending zijn de risico’s verbonden aan een retourzending integraal voor de Klant. 
 4. Behoudens wettelijke verplichtingen neemt Duplast geen producten terug waarvan de aard, de kenmerken of de werking is aangetast door de Klant of derden. Dit wordt bij ontvangst van de retourzending beoordeeld door Duplast.
 5. Een rechtsvordering m.b.t. een koopvernietigend – of conformiteitsgebrek moet worden ingesteld uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek, op straffe van verval van enig recht.
 • BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
  1. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn, bedraagt de schadevergoeding waartoe Duplast aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal vijfenzeventig (75)% van de factuurwaarde van de betreffende producten of van het deel van de factuur die betrekking heeft op de schade, tenzij ingeval van bedrog of opzettelijke fout van Duplast in welk geval er geen beperking van aansprakelijkheid is. Ingeval de Klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient de Klant de gebreken en schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen.  
  2. Duplast zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor defecten of schade veroorzaakt door normale slijtage, opzettelijke of onopzettelijke veranderingen toegebracht aan het product, niet-zorgvuldig gebruik of gebruik voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.
  3. Duplast zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving, verlies van een kans, verlies van reputatie of cliënteel, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, of schade aan derden. 
  4. Duplast en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud of technische problemen m.b.t. het bestelplatform omdat dit platform geheel vrijblijvend ter beschikking wordt gesteld aan de Klant voor eigen gebruik. 
 • BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
  1. Duplast verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven. 
  2. Voor informatie omtrent de gegevensbescherming, zoals de uitoefening van de rechten, wordt verwezen naar de Gegevensbeschermingsbeleid – Cookiebeleid van Duplast dewelke ter beschikking wordt gesteld via https://Duplast.be/.
 • REFERENTIE
  1. Duplast is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de Klant als een referentie.
 • SLOTBEPALINGEN
  1. Partijen verbinden zich ertoe om correcte en volledige contactgegevens te verstrekken en wijzigingen hierin aan elkaar door te geven, uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen na zulk een wijziging. 
  2. Wanneer een beding van dit Contract nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, geheel of gedeeltelijk, blijft het Contract bindend en komen partijen overeen dat het ongeldige of onafdwingbare beding wordt vervangen door een geldig en afdwingbaar beding die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partijen.
  3. Een eventueel in gebreke blijven van Duplast om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
  4. Enkel het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  5. Betwistingen over de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van dit Contract worden uitsluitend voorgelegd en behandeld door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Partijen zien uitdrukkelijk af van bemiddeling bij een geschil over de inning van niet – of niet tijdige geprotesteerde facturen.